Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/374/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych

UCHWAŁA NR XXXVI/374/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009r.


w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany : z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 42 poz. 371, zmiany: z 2002r. Nr 181 poz. 1515; z 2003r. Nr 72 poz. 658, zm. przen. z 2001r. Nr 154 poz. 1788, z 2004r. Nr 281 poz. 2779; z 2005r. Nr 163 poz. 1362; z 2006r. Nr 170 poz. 1217; z 2007r. Nr 99 poz. 658, Nr 166 poz. 1172) uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Bożenę Górak – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu przyznawania pomocy doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym w ramach przyznanych środków na ten cel z Państwowego Funduszu Kombatantów.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XII/183/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U z 2002r. Nr 42 poz. 371 ze zmianami) kombatantom i innym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych może być przyznana doraźna lub okresowa pomoc pieniężna. Pomoc tę jako zadanie zlecone gminie przyznaje oraz udziela kierownik ośrodka pomocy społecznej, działający z upoważnienia rady gminy.
Uchwała Nr XII/183/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 września 2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych zawierała upoważnienie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy określonej zarówno przepisami cytowanymi powyżej jak również przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U Nr 71 poz. 734) i ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 1998r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami).
W związku ze zmianą przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o pomocy społecznej omawiane upoważnienie w znacznej części zdezaktualizowało się, gdyż w trybie obecnie obowiązujących przepisów upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego oraz w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy udziela burmistrz.
W celu uporządkowania jak i dostosowania upoważnienia do aktualnego stanu prawnego zasadne jest uchylenie poprzedniej uchwały i wydanie nowej .

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska