Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/378/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych.

UCHWAŁA NR XXXVI/378/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675, z 2007 r., Nr 171, poz. 1208, z 2008 r., Nr 195, poz. 1200) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 126, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/411/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

W latach 2004 do 2006 roku zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych realizowany był przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Od roku 2007 realizacja ww. zadania następuje bezpośrednio przez szkoły, które we własnych budżetach zabezpieczają środki finansowe na zakup biletów. W związku z powyższym przepisy uchwały nie mają zastosowania.

sporządził:
Daniel Cieślak