Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/379/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVI/379/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi ................. na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565) uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią ................. na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zagospodarowania korytarza w budynku ................., Rada Miejska uznała skargę za nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino złożoną przez Panią ................. zamieszkałą w Gryfinie ................., rozpatrywaną przez Komisję Rewizyjną w dniu 13 lutego 2009r., kwestionującą legalność posadowienia ścianki działowej w ciągu korytarza komunikacyjnego klatki budynku przy ul. Sprzymierzonych przez Państwa Helenę i Wiktora Radomskich zamieszkałych w Gryfinie ................., w świetle przedstawionych materiałów nie dopatrzyła się w przeprowadzonej procedurze przejawów naruszenia prawa.
Zastępca Burmistrza wyraził zgodę na dokonanie adaptacji w imieniu Gminy Gryfino, wykonując uprawnienia właścicielskie Gminy w stosunku do nieruchomości położonej ................. w Gryfinie. Żaden przepis prawa, w tym także kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw lokatorów i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Gryfino nie wymaga uzyskiwania zgody najemców lokali na dokonywanie w budynku zmian dotyczących części budynku służących do wspólnego korzystania. Z kolei postępowanie przeprowadzone przez Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykazało, że roboty budowlane związane z adaptacją części ciągu komunikacyjnego wykonane zostały zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną, a ich rezultat nie utrudnia komunikacji do przyległych lokali mieszkalnych. W tej sytuacji zarzut naruszenia prawa przez organy gminy nie znajduje uzasadnienia.