Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/373/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego

UCHWAŁA NR XXXVI/373/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego

Na podstawie art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 4, art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, w roku 2006: Dz.U. Nr 220. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 roku: Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730 oraz M.P. z 2008 roku: Nr 59 poz. 531 i Nr 78 poz. 692) oraz 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami z 2005 roku: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, z roku 2006: Dz.U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z roku 2007: Dz.U. Nr 109 poz. 747, z 2008 roku Nr 116 poz. 730) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 3 poz. 53 wraz ze zmianami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 93 poz. 1900, w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 roku Nr 88 poz. 1605, w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 roku Nr 4 poz. 72, w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 roku Nr 124 poz. 2431, w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 roku Nr 99 poz. 2207) wprowadza się następującą zmianę:

  1. Treść § 1 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie
    „5. Nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy Gryfino, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne, samoistne i użytkowanie wieczyste.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zapisy w projekcie uchwały porządkują zakres zwolnień podatkowych dotyczący nieruchomości oddanych przez Gminę Gryfino w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym i gminnym zakładom budżetowym.

Sporządził:
Krystian Kosiński