Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA NR XXXVI/381/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś

UCHWAŁA NR XXXVI/381/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie skierowania apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierającego formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111) oraz postanowień § 7 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie z 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 47, poz. 803; z 2004 r. Nr 20, poz. 386,  Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz. 2005; z 2006 r. Nr 78, poz. 1366; z 2008 r. Nr 85, poz. 1804) uchwala się, co następuje:

§ 1. Kieruje się apel do Sądu Rejonowego w Gryfinie, zawierający formalnie niewiążący wniosek, o uchylenie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej  w Gryfinie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś, w przedmiocie umorzenia śledztwa w sprawie dokonanego zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, źródła wody pitnej,  tj. studni nr 6, na terenie ujęcia wody ‘Tywa” w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31.12.2008r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś, wydanym przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, umorzone zostało śledztwo  w sprawie dokonanego, w okresie od marca 2008 do 16.06.2008r., zanieczyszczenia substancjami chemicznymi, w postaci trichloroetenu i tetrachloroetenu, źródła wody pitnej, to jest studni nr 6, na terenie ujęcia wody „TYWA" w Gryfinie. Z ustaleń śledztwa wynika m.in., że ilość ww. związków chemicznych w wodzie była tak duża, iż stwarzało to zagrożenie dla życia i zdrowia 20.000 mieszkańców m. Gryfina.
Na postanowienie to złożone zostało, w ustawowym terminie, zażalenie przez Gminę Gryfino oraz przez Henryka Piłata, zam. Gryfino ul. Mieszka I 42/8. Pokrzywdzeni wnieśli o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości uznając, że wydane ono zostało z naruszeniem przepisów art.9 i art.167 k.p.k., co miało decydujący wpływ na treść wydanego rozstrzygnięcia. Pokrzywdzeni dowodzą w swych zażaleniach, że Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, w toku prowadzonego śledztwa, nie dołożył należytej staranności w zbieraniu dowodów, zmierzających do obiektywnego i wszechstronnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Konsekwencją tych zaniedbań był błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę wydanego postanowienia, polegający na przyjęciu, że w przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność umorzenia śledztwa, z powodu nie wykrycia sprawcy.
Rada Miejska, po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich działań Prokuratury,  w ramach prowadzonego śledztwa, argumentację pokrzywdzonych, wyrażoną w zażaleniach, w pełni podziela.
Z ostrożności dowodowej równocześnie należy podkreślić, że zaskarżone postanowienie z dnia 31.12.2008 r., sygn. akt: Ds. 1069/08/Ś, Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, jest wadliwe również pod względem formalnym, bowiem nie spełnia warunków określonych przepisami art. 94 § 1 k.p.k. Z dyspozycji tych przepisów wynika expressis verbis, że postanowienie powinno zawierać uzasadnienie. Uważna lektura tej części zaskarżonego postanowienia, która nazwana została uzasadnieniem, jest jedynie opisaniem stanu faktycznego sprawy a nie uzasadnieniem umorzenia śledztwa. W opisie tym znajduje się szereg stwierdzeń niedookreślonych, nieostrych jak np.:
- „ W tej sytuacji za najbardziej prawdopodobne przyczyny ……itd."(str.4),
- „ Nie udało się również ustalić ………itd.”(str.6),
- „ Okoliczności kto, kiedy i jakich ilości substancji chemicznych wprowadził do gruntu  i dokonał skażenia terenu, nie udało się ustalić ……itd.”(str.6 i 7).

Mając na uwadze powyższe można by odnieść wrażenie, że nic się nie udało Prokuratorowi ustalić (sic!).
Jeśli zważyć, że uzasadnienie postanowienia powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które Prokurator uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności  i mocy dowodowej, to należy stwierdzić, ponad wszelką wątpliwość, że uzasadnienie zaskarżonego postanowienia warunków tych nie spełnia!
Wypada przy tym podkreślić, że największym zaniedbaniem Prokuratora, w ramach prowadzonego śledztwa, było nie przeprowadzenie dowodów ze świadka.
Z dokonanych ustaleń wynika m.in., że najwyższe stężenie rozpuszczalników tri –  i tetrachloroetenu zanotowano na terenie wchodzącym w skład działki, na której swoją działalność prowadziła firma „Chemak”, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 1 . Skoro dokonano takich ustaleń to zadaniem Prokuratora było przeprowadzić dowód ze świadków, zwłaszcza, że teren ten położony jest w zwartej zabudowie. Stąd też właściciele sąsiednich działek (numery domów 1a, 2 i 3 ) mają w tej sprawie najbardziej szczegółową wiedzę, zgodnie z obiegowym powiedzeniem „sąsiedzi najlepiej wiedzą kto na czym siedzi". Zasadnym zatem jest pytanie, dlaczego Prokurator z tej możliwości dowodowej nie skorzystał? Dlatego też zarzut pokrzywdzonych, zawarty  w zażaleniu, jakoby umorzenie śledztwa w przedmiotowej sprawie było przedwczesne  i nie poprzedzone dokonaniem wszystkich istotnych czynności, zmierzających do wykrycia sprawcy, należy uznać za uprawniony!
Jednocześnie należy podkreślić, że zaskarżone postanowienie o umorzeniu śledztwa, wobec nie wykrycia sprawcy, spotkało się z ogromnym oburzeniem społecznym. Świadczą o tym wypowiedzi mieszkańców gminy Gryfino m.in. na forach internetowych. A oto niektóre tylko z tych wypowiedzi (cytaty):
- „ Umorzyli ? No proszę Was, tylko nie to ! Skandal, bezradność prawa, czy niekompetencja ?"
- „ Jak papiery odleżą 6 m-cy można spokojnie, zgodnie z k.p.k. umorzyć sprawę  i zająć się kolejną sprawą, którą po 6 m-ch będzie można umorzyć ."
- „ Ciekawe, czy znajdzie się radny, który w ustawowym terminie nada sprawie dalszy bieg ?"
Powyższe wypowiedzi świadczą dowodnie o tym, jakie emocje społeczne budzi działalność Prokuratury w przedmiotowej sprawie. Uwzględniając żądania mieszkańców – wyborców gm. Gryfino, Rada Miejska w Gryfinie uznaje za swój statutowy obowiązek, skierowania niniejszego apelu do Sądu Rejonowego w Gryfinie,
z wnioskiem o uchylenie zaskarżonego postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

 

 

Opracował:
Stanisław Różański
Radny Rady Miejskiej w Gryfinie

 

Radny Rady Miejskiej w Gryfinie
Kazimierz Fischbach

Radny Rady Miejskiej w Gryfinie
Eugeniusz Robak

Radny Rady Miejskiej w Gryfinie
Stanisław Różański