Sesja nr XXXVI

UCHWAŁA Nr XXXVI/382/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.

UCHWAŁA Nr XXXVI/382/09
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r.


w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez Gminę Gryfino rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Gryfino uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia na zasadach określonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym.

§ 2. Wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej przyznawanej na warunkach i w trybie określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) i ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370).

§ 3. O dotację celową na rozwój sportu kwalifikowanego w określonej dyscyplinie może się ubiegać klub sportowy, który:

 1. działa w formie podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku,
 2. posiada na uprawianie określonej dyscypliny sportu, licencję od właściwego polskiego związku sportowego,
 3. posiada wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, w tym minimum trenera drugiej klasy – według kryteriów zawartych w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w rozgrywkach na poziomie minimum II ligi, w przypadku piłki ręcznej,
 5. uczestniczy w rozgrywkach na poziomie minimum IV ligi, w przypadku piłki nożnej.

§ 4. 

 1. Przedmiotem wsparcia finansowego może być przedsięwzięcie z zakresu:
  1. dofinansowanie szkolenia zawodników, w tym dofinansowanie kosztów pracy trenerów;
  2. dofinansowanie stypendiów sportowych dla zawodników posiadających licencję na uprawianie określonej dyscypliny sportu i związanych umową z klubem sportowym.
 2. Z dotacji nie mogą być finansowane:
  1. zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
  2. zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kosztów obsługi zadłużenia,
 3. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji.

§ 5.  Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego jest udzielone przez Gminę Gryfino po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gryfińską Radę Sportu w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o wsparcie.

§ 6.

 1. Dotacja może być przekazana wyłącznie po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie.
 2. Termin przekazywania, tryb rozliczania i kontroli dotacji określa umowa.
 3. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w transzach , w zależności od rodzaju i specyfiki danej dyscypliny sportu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego. 
Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Gryfino zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez stowarzyszenia kultury fizycznej mające siedzibę na terenie Gminy Gryfino, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządził:
Daniel Cieślak