Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/17/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr.17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie § 11 ust. 5 Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55 poz. 1246 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Desygnuje się do składu Komisji Mieszkaniowej przedstawicieli Rady Miejskiej w osobach:

  1. Jolanta Witowska
  2. Jacek Kawka
  3. Jarosław Kardasz
  4. Eugeniusz Robak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXVI/466/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino (Dz. U. Woj. Zach. Nr 55 poz. 1246 ze zm.) § 11 ust. 5 upoważnił Radę Miejską w Gryfinie, w ramach zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, do delegowania od jednego do czterech przedstawicieli ze swojego składu do składu Komisji Mieszkaniowej. Powołanie do składu Komisji następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej.
Ponadto § 11 ust. 6 uchwały stanowi, iż w przypadku nie wydelegowania przedstawicieli Rady do składu Komisji, Burmistrz powołuje skład Komisji według własnego uznania. Dotychczasowa Komisja Mieszkaniowa uległa rozwiązaniu ze względu na zakończenie V kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie.
W związku z tym, koniecznym jest desygnowanie Radnych do nowego składu Komisji Mieszkaniowej.

Sporządziła:
Janina Major