Rok 2019
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2019-03-20T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 PE na dz. nr 138, o obrębie Radziszewo, gm. Gryfino   Tak 
2019-03-20T00:00:00   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 marca 2019 r.   Tak 
2019-03-19T00:00:00   Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów energetycznych 400 kV Krajnik-Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)   Tak 
2019-03-18T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/115 obręb Gryfino, tj. przy Krasińskiego 44-54 w Gryfinie   Tak 
2019-03-07T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działce nr 156/2 w obrębie Gryfino 5, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie posesji nr 136, 138, 140, 142, 142A, 142C z przyległymi działkami w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie   Tak 
2019-03-06T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na działce nr 247/12 w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino   Tak 
2019-03-01T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Gardno   Tak 
2019-02-28T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia dn 90 na dz. nr 138, w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino   Tak 
2019-02-28T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego   Tak 
2019-02-26T00:00:00   Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w gminie Gryfino w 2019 roku   Tak 
2019-02-18T00:00:00   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.   Tak 
2019-02-15T00:00:00   Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw gminy Gryfino dotyczacych projektu uchwały zmieniajacej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom.   Tak 
2019-02-15T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 156/2 w obrębie Gryfino 5   Tak 
2019-02-14T00:00:00   Badanie opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Tak 
2019-01-29T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 09.02.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Tak 
2019-01-25T00:00:00   Informacja Państwowych Gospodarstw Wodnych - pozwolenie na wykonanie studni wierconej   Tak 
2019-01-18T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji projektu uchwały, w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfino na rok 2019   Tak 
2019-01-18T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr: 1/31, 1/32, 2/1 w obrębie Gryfino 4, polegajacej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego   Tak 
2019-01-18T00:00:00   KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2019 roku   Tak 
2019-01-18T00:00:00   Ogłoszenie o kwalifikacji wojskowej 2019 r.   Tak 
2019-01-15T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy Gryfino do udziału w konsultacjach w sprawie zmiany statutów sołectw   Tak 
2019-01-15T00:00:00   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   Tak 
2019-01-14T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 226   Tak 
2019-01-10T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku wierzba z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4., tj.przy ulicy 11 listopada 28 w Gryfinie   Tak 
2019-01-08T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniu 19.01.2019 r. w godzinach 08:00 - 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 121 przeprowadzone będzie polowanie zbiorowe   Tak 
2019-01-08T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 228   Tak 
2019-01-07T00:00:00   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące zmian terminów polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 195   Tak 
2019-01-07T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Panu Markowi Kulikowi na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Tak 
2019-01-07T00:00:00   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Pani Teresie Brelik na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego   Tak 
2019-01-02T00:00:00   Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie art. 546 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne   Tak 
2019-01-02T00:00:00   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zmianie planu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 227   Tak