Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

I. Urodzenie

 1. Rejestracja urodzeń
 2. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

II. Zawarcie małżeństwa

 1. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
 2. Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
 3. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
 4. Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu

III. Zgon

 1. Rejestracja zgonów

IV. Zmiana imienia, nazwiska

 1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 3. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
 4. Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska
 5. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

V. Zmiany w aktach stanu cywilnego

 1. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 2. Uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 3. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 4. Sprostowanie aktów stanu cywilnego
 5. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)
 6. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskie lub w Danii 
 7. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
 8. Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i /lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa

VI. Testament

 1. Przyjęcie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli  spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

VII. Jubileusze

 1. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego /złote gody/
 2. Jubileusz setnych urodzin

VIII. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

 1. Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
 2. Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego
 3. Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 4. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie uwierzytelnionego dokumentu
 5. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie nieuwierzytelnionego dokumentu lub wgląd do dokumentu

IX. Dowody osobiste

 1. Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu
 2. Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu
 3. Dowód osobisty - zawiadomienie o utraceniu/uszkodzeniu dokumentu

X. Zameldowanie

 1. Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich
 2. Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
 3. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy
 4. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

XI. Wymeldowanie

 1. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania

XII. Zgłoszenie wyjazdu za granicę

 1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

XIII. Informacja osobowo-adresowa

 1. Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych z rejestru mieszkańców)
 2. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 3. Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

XIV. Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

 1. Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych
 2. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

XV. Wybory - reklamacje

 1. Wpis do rejestru wyborców
 2. Dopisanie do spisu wyborców
 3. Udostępnienie rejestru wyborców
 4. Udostępnienie spisu wyborców

XVI. Numer PESEL

 1. Nadanie numeru PESEL