Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

USC.SO IX/3A

22.01.2019r.

DOWÓD OSOBISTY
- ZAWIADOMIENIE O UTRACIE/USZKODZENIU DOKUMENTU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1464), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)
  Uwaga !!!
  - formularz.pdf
     musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji - druk bez marginesów! (w opcjach drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku,
  - formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Spraw Obywatelskich (symbol – USC.SO), pokój nr 4, tel. 91-416-20-11 wew. 204, 205.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej RP.
 2. Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przez ePUAP.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 4. W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego, w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu wydaje się na żądanie.