Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 maja  2014 r.
 

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 0050.48.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.48.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie
 z siedzibą w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie ul. Szczecińska 17

Nazwisko i imię członka
obwodowej komisji wyborczej
Miejsce zamieszkania
   Marcjasz Monika Gryfino
   Kędzierski Damian Gryfino
   Krysiak Kamil Sobieradz
   Rozmyślak Marta Gryfino
   Oleszczyk Antoni Gryfino
   Sikorska Danuta Gryfino
   Kamiński Łukasz Gryfino
   Wawrzyniak Krzysztof Gryfino

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na  stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Uzasadnienie

W związku ze złożoną, przez Panią Annę Karaczun rezygnacją z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie należy odwołać tę osobę ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie. Po odwołaniu skład osobowy komisji liczy 8 osób.

Sporządziła:
Izabela Buckowska