Niepubliczny zasób mieszkaniowy

Informacja dla właścicieli i zarządców lokali
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego* na terenie gminy Gryfino

W związku z otrzymywaniem wniosków w sprawie udzielenia informacji w zakresie wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Gryfino przypominam, iż z dniem 1 stycznia 2008 r. wszedł w życie przepis art. 4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725). Zgodnie ze wskazanym przepisem gmina ma obowiązek ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części. Zestawienie to powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem.
Jednocześnie, przepis art. 186a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 r., nałożył na zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dotyczących czynszów, wynikających z zawartych umów najmu, w powiązaniu ze wspomnianymi powyżej kategoriami. Informacje te zarządcy nieruchomości określają za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazują urzędowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości w terminach:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.
Informacje składane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. nr 250 poz. 1873 – w załączeniu).

*niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowią własności samorządowych osób prawnych, Skarbu Państwa jak również państwowych osób prawnych.