Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Informacja o pomocy w załatwianiu spraw dla osób mających trudności w komunikowaniu się.

Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – może korzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, tj.:

  • poczty elektronicznej: boi@gryfino.pl, gmina@gryfino.pl,
  • faksu – nr 91 416 27 02,
  • strony internetowej spełniającej standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (informacje o usługach udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl,)

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat,
  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo-migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza należy zgłosić (pisemnie, mailem lub faksem) co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia w podanym terminie, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego możliwego terminu do jego realizacji, zawiadamiając o tym osobę zainteresowaną.