Rok 2014 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2014 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

  1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 do nr 22 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino
Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Przepis art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami.) wskazuje burmistrza gminy, jako organ właściwy do powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych. Składy osobowe komisji są tworzone na podstawie zgłoszeń dokonanych przez uprawnione komitety wyborcze. Dodatkowo, w skład każdej obwodowej komisji wyborczej, powoływany jest pracownik gminnej jednostki organizacyjnej.

Sporządziła: Izabela Buckowska