Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/23/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR III/23/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami: z 2005 roku : Dz.U. Nr 143 poz. 1199)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/224/03 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 115 poz. 1982 wraz ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 roku Nr 85 poz. 1568 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 1. 1. Ustanawia się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie inkasentem opłaty targowej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na których spoczywa obowiązek jej uiszczenia w związku z prowadzeniem handlu na obszarze Gminy Gryfino.
2. Szczegółowe zasady i tryb rozliczeń z tytułu poboru opłaty targowej określone są w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określony w ust. 1 niniejszej uchwały inkasent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w zakresie dotyczącym inkasentów oraz poboru i odprowadzania przez nich podatków i opłat”.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa otrzymuje następujące brzmienie:
 

 

 

„Załącznik Nr 1

Zasady i tryb rozliczeń z tytułu poboru opłaty targowej przez inkasenta.

§ 1

Na podstawie Uchwały Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 roku oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami)  Jednostka Budżetowa – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, w imieniu którego działa Dyrektor, zwana dalej inkasentem jest zobowiązana do poboru opłaty targowej na obszarze Gminy Gryfino.

§ 2

Inkasent zobowiązany jest:

  1. Pobrać i terminowo odprowadzić do kasy Urzędu Miasta i Gminy w/w opłatę, w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów prawa lokalnego i terminach określonych niniejszym dokumencie.
  2. Pobrać opłatę codziennie od prowadzących handel na obszarze Gminy Gryfino.
  3. Terminem odprowadzenia pobranej opłaty są następujące dni robocze w tygodniu: poniedziałek, środa i piątek.
  4. Pobrać z Urzędu Miasta i Gminy Gryfino druki służące do poboru opłaty targowej opieczętowane okrągłą pieczęcią urzędową i przechowywać je w zabezpieczonym miejscu w siedzibie inkasenta.
  5. Prowadzić rejestr opłaty targowej , który powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego adres, PESEL, NIP, datę pobrania opłaty , przedmiot opodatkowania , miejsce poboru oraz kwotę , którą inkasent pobrał od sprzedającego.
  6. Upoważnić wybranych pracowników do poboru opłaty oraz fakt ten zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino:
    1. każdy pracownik powinien zachowywać tajemnicę skarbową, jaką objęte są indywidualne dane podatników, zawarte w powierzanych inkasentowi dokumentach. Inkasent przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków składa zarazem przyrzeczenie o treści:

„Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej”  zgodnie z art. 294 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami) zwaną dalej Ustawą.

§ 3

Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone w terminie należności z tytułu opłaty targowej.

§ 4

Zasady poboru obowiązują z dniem podpisania.

Przyjmuję powyższe zasady do wiadomości i stosowania

 

Inkasent  Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino

...............................

............................................................

 
Gryfino dnia........................

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino jako organowi podatkowemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych uprawnia Radę Miejską do zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przedkłada projekt niniejszej uchwały. Niniejszy projekt uchwały ustanawia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jako inkasenta opłaty targowej. Wynika to z faktu, iż zgodnie z Uchwałą Nr LVII/698/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie w jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie z dniem 31 grudnia 2006 roku zlikwidowano Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie, który do tej pory pełnił rolę inkasenta opłaty targowej. Od dnia 1 stycznia 2007 roku konieczne zatem staje się ustanowienie nowego inkasenta jakim jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Powyższa jednostka budżetowa nie będzie pobierała wynagrodzenia za inkaso.

Sporządził:
Krystian Kosiński