Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/22/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

UCHWAŁA NR III/22/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Dz. U. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Dz. U. Nr 11, poz. 96,  Nr 261, poz. 2598) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIX/648/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r.  (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1669) zmienionej uchwałą Nr LVII/688/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 115, poz. 2206):

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „Dom Kultury obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Dom Kultury posiada placówki filialne w miejscowościach: Bartkowie, Borzymiu, Czepinie, Mielenku Gryfińskim,  Sobiemyślu, Sobieradzu, Drzeninie, Krajniku, Krzypnicy, Steklnie, Starych Brynkach, Daleszewie  oraz w Wełtyniu”.
 2. § 9 otrzymuje brzmienie:
  „Jednostkami organizacyjnymi Domu Kultury są:
  1. Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie,
  2. świetlica wiejska w Borzymiu,
  3. świetlica wiejska w Bartkowie,
  4. świetlica wiejska w Czepinie,
  5. świetlica wiejska w Mieleniu Gryfińskim,
  6. świetlica wiejska w Sobiemyślu,
  7. świetlica wiejska w Sobieradzu,
  8. świetlica wiejska w Drzeninie,
  9. świetlica wiejska w Krajniku,
  10. świetlica wiejska w Krzypnicy,
  11. świetlica wiejska w Steklnie,
  12. świetlica wiejska w Starych Brynkach,
  13. świetlica wiejska w Daleszewie,
  14. świetlica wiejska w Wełtyniu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku   Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującym Statutem jednostki, Gryfiński Dom Kultury posiada placówki filialne w miejscowościach: Borzym, Bartkowo, Czepino, Mielenko Gryfińskie, Sobiemyśl,  Sobieradz, Drzenin, Krajnik, Krzypnica, Steklno, Stare Brynki, Daleszewo. Ich funkcjonowanie zaspakaja potrzeby kulturalne tamtejszej społeczności.
Potrzeba funkcjonowania takich placówek w miejscowościach wymienionych w przedkładanym projekcie uchwały, wynika zarówno z potrzeb mieszkańców tych miejscowości, stanowiska burmistrza miasta i gminy a przede wszystkim wskazania jednego podmiotu odpowiedzialnego za kulturę i jej rozwój na terenie wiejskim. Gryfiński Dom Kultury posiada wykwalifikowaną kadrę, która zapewni właściwy rozwój tych środowisk poprzez stosowanie nadzoru, instruktażu nad tego rodzaju placówkami.