Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/25/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR III/25/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 Nr 121 poz. 844 ze zmianą z 2005 roku Nr 143 poz. 1199), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianą z roku 2005 Nr 143 poz. 1199) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami: z roku 2002 Nr 216 poz. 1826 oraz z roku 2005: Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484)

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiąca
  załącznik oznaczony symbolem IN-1  PDFDOC
 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiąca
  załącznik oznaczony symbolem DN-1  PDFDOC
 3. Informacja w sprawie podatku rolnego stanowiąca
  załącznik oznaczony symbolem IR-1  PDFDOC
 4. Deklaracja na podatek rolny stanowiąca
  załącznik oznaczony symbolem DR-1  PDFDOC
 5. Informacja w sprawie podatku leśnego stanowiąca
  załącznik oznaczony symbolem IL-1  PDFDOC
 6. Deklaracja na podatek leśny stanowiąca
  załącznik oznaczony symbolem DL-1  PDFDOC
 7. Dane o nieruchomościach stanowiące
  załącznik oznaczony symbolem ZN-1/A PDFDOC
 8. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości stanowiące
  załącznik oznaczony symbolem ZN-1/B  PDFDOC
 9. Dane o nieruchomościach rolnych stanowiące
  załącznik oznaczony symbolem ZR-1/A  PDF,  DOC
 10. Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku  rolnym stanowiące
  załącznik oznaczony symbolem ZR-1/B PDFDOC
 11. Dane o nieruchomościach leśnych stanowiące
  załącznik oznaczony symbolem ZL-1/A  PDFDOC
 12. Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym stanowiące
  załącznik oznaczony symbolem ZL-1/B  PDF,  DOC

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/386/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino wraz ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr LIII/641/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Podjęcie powyższej uchwały jest niezbędne wskutek ogłoszenia jednolitych tekstów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Treść powyższych formularzy nie zmienia się, jedyną zmianą jest ujęcie nowych dzienników ustaw, w których opublikowane zostały ww. ustawy.

Sporządził:
Krystian Kosiński