Sesja nr III

UCHWAŁA NR III/24/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2006 roku. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

UCHWAŁA NR III/24/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami: w 2005 roku: Nr 143 poz. 1199) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami: z roku 2005 Nr 143 poz. 1199; z 2006 roku Nr 191 poz. 1412)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 3 poz. 53 wraz ze zmianami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 roku Nr 93 poz. 1900 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 roku Nr 88 poz. 1605 dokonuje się następujących zmian:

  1. W § 1 uchwały dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:
    „10.Nieruchomości przekazane w zarząd gminnym jednostkom budżetowym w trybie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
  2. W § 3 punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
    „1)pojazdy wyprodukowane przed 1 stycznia 1980 roku będące w użytkowaniu osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, za wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2,4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino proponuje Radzie Miejskiej w Gryfinie poszerzenie katalogu zwolnień z podatku od nieruchomości na grunty, budynki i budowle jednostek budżetowych utworzonych przez Radę Miejską w Gryfinie na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Ponadto proponuje się wprowadzenie zwolnienia z podatku od środków transportowych dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, za wyjątkiem pojazdów:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolneg.

Proponowany termin wejścia w życie powyższych przepisów to 1 stycznia 2007 rok.

Sporządził:
Krystian Kosiński