Sesja nr LVII

UCHWAŁA NR LVII/702/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 października 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007.

    

UCHWAŁA NR LVII/702/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 października 2006 roku


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2007.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969, ze zmianami z roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku (M.P. Nr 74 poz. 745) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 27,88 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Dnia 17 października 2006 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku wynosiła 35,52 zł za 1 q. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym stanowi, iż podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę. W roku 2006 obowiązywała stawka podatku rolnego wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku, która wynosiła 27,88 zł.
Niepodjęcie proponowanej uchwały może spowodować, iż obciążenia w podatku rolnym mogłyby wzrosnąć średnio o 27,5%. Oznaczałoby to znaczny wzrost obciążeń podatkowych dla właścicieli użytków rolnych. W związku z powyższym proponowana cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia podatku rolnego wynosiłaby 28 zł, czyli wzrosłaby o 0,4 % w stosunku do roku 2006. Przypomnieć należy, iż wskaźnik cen towarów i usług w okresie trzech pierwszych kwartałów 2006 roku ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 13 października 2006 roku wynosił 0,9 %.

Wyszczególnienie  Wg ceny skupu żyta na rok 2006  Wg proponowanej w uchwale ceny skupu żyta Wg ogłoszenia Prezesa GUS z 17.10.2006 roku
  Cena skupu żyta 27,88 zł/1 q 28,00 zł/1 q 35,52 zł/1 q
Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fiz. 139,40 zł 140 ,00 zł 177,60 zł
Użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha fiz. Lub przeliczeniowego 69,70 zł 70,00 zł

88,80 zł

Stawkę podatku rolnego w przypadku użytków rolnych o powierzchni do 1 ha fizycznego ustala się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 q x 5 q

Stawkę podatku rolnego dla gospodarstw rolnych oblicza się w następujący sposób:

średnia cena skupu żyta za 1 q x 2,5 q

WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU PODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI NA ROK 2006  ZMIANA W STAWCE PODATKU ROLNEGO W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA UCHWAŁY W STOSUNKU DO STAWKI NA ROK 2006
 Użytki rolne o powierzchni do 1 ha fizycznego   + 0,4% + 27,4%
 Gospodarstwa rolne  + 0,4% + 27,4%

Sporządził:
Krystian Kosiński