Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/673/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

UCHWAŁA NR LV/673/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006r.


w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Gryfinie w roku 2006 tworzy się odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej. Numer, granicę oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa poniższa tabela:

 Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji wyborczej
19 Obwód obejmujący:
nieruchomość zabudowaną -
Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Dom Pomocy Społecznej Dębce 11
74-100 Gryfino

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości         w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 2 b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami) rada na wniosek burmistrza „tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka”. Taką deklarację złożył jedynie dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Natomiast dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz dyrektor SP ZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie poinformowali, iż w dniu wyborów nie będzie przebywać w kierowanych przez nich zakładach co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie.
W związku z powyższym istnieje konieczność powołania na trenie Gminy Gryfino jednego odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych  w 2006 r.

Sporządziła:
J. Satanowska