Sesja nr LV

UCHWAŁA NR LV/675/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 7 września 2006 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR LV/675/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 7 września 2006 roku


w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Gminy Gryfino w postaci zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017).
 2. Przedsiębiorca może nabyć prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielanego na zasadach określonych w niniejszej uchwale na okres do pięciu lat, chyba że wcześniej wykorzysta maksymalną intensywność pomocy regionalnej w Gminie Gryfino.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:

 1. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w rozumieniu § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017)
 2. tworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć tworzenie nowych miejsc pracy w rozumieniu § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017);
 3. mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, o których mowa w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.1991 roku) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku zmieniającym Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz.UE L 63 z 28.02.2004 roku);
 4. pomocy eksportowej – należy przez to rozumieć pomoc eksportową w rozumieniu § 2 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017);

§ 3. Przepisów uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy:

 1. eksportowej;
 2. w zakresie działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem produktami, o których mowa w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 3. w rybołówstwie;
 4. w sektorach: żeglugi morskiej, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz włókien syntetycznych;
 5. operacyjnej;
 6. uzależnionej od wykorzystania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych
 7. wobec przedsiębiorców dokonujących nowe inwestycje w zakresie budowy sklepów o powierzchni łącznej handlowej i magazynowej przekraczającej 100 m2.

§ 4.

 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się koszty określone w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017)
 2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocy zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy.

§ 5. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zalicza się koszty w rozumieniu § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017)

§ 6.

 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:
  1. dokonanie zgłoszenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy,
  2. zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i pożyczek na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku oraz
  3. zobowiązanie się do utrzymania inwestycji w Gminie Gryfino co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat o dnia ich utworzenia.
 2. Zakończenie nowej inwestycji winno nastąpić w okresie do 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru, o którym mowa w ust.1 pkt 1.
 3. Utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją nie powinno nastąpić później niż 6 miesięcy po zakończeniu nowej inwestycji, z którą są związane tworzone miejsca pracy.
 4. Przedsiębiorca zgłaszający zamiar skorzystania z pomocy publicznej jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, na której dokonana będzie inwestycja, pozwolenie na dokonanie nowej inwestycji lub zgłoszenie o zamiarze wykonania nowej inwestycji złożone do odpowiedniego organu, dokumentów potwierdzających, iż nie jest przedsiębiorstwem, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, a także zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi wydane przez właściwe organy administracji publicznej.
 5. Wzór zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy publicznej określony zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia w terminie do 14 dni o dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7.

 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem dokonania zgłoszenia i złożenia wymaganych niniejszą uchwałą dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.
 2. Pomoc przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 31 ze zmianami) do końca miesiąca poprzedzającego dzień przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały lub maksymalnej wielkości pomocy wymienionej w § 10 ust. 1 uchwały nie dłużej niż do upływu terminu korzystania z pomocy określonego w niniejszej uchwale.

§ 8. Maksymalną intensywność pomocy netto określa § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017) i jest liczona na zasadach zawartych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

§ 9. Warunkiem przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały jest:

 1. Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców:
  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie może być niższa niż równowartość 3.000 EURO lub
  2. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 3 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia albo
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych 25.000 EURO, przy czym w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych kosztów nie może być niższa niż równowartość 10.000 EURO.
 2. Dla średnich przedsiębiorców:
  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie może być niższa niż równowartość 20.000 EURO   albo
  2. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 40.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat o dnia ich utworzenia albo
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych 90.000 EURO, przy czym w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych kosztów nie może być niższa niż równowartość 30.000 EURO.
 3. Dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w ust. 1 i 2:
  1. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 300.000 EURO, przy czym w pierwszym roku obowiązywania zwolnienia kwota poniesionych kosztów kwalifikujących się do pomocy nie może być niższa niż równowartość 150.000 EURO   albo
  2. zainwestowanie ogółem w nową inwestycję kwoty przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250.000 EURO oraz utworzenie na terenie Gminy Gryfino co najmniej 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz ich utrzymanie co najmniej przez 5 lat o dnia ich utworzenia albo
  3. zainwestowanie w nowe inwestycje w zakresie nowych technologii oraz w prowadzenie parków naukowo-technologicznych kwoty przekraczającej równowartość w złotych 500.000 EURO, przy czym w przypadkach określonych w pkt 2 i 3 w pierwszym roku zwolnienia kwota poniesionych kosztów nie może być niższa niż równowartość 200.000 EURO.
 4. W drugim roku podatkowym i w kolejnych latach objętych zwolnieniem wysokość nakładów inwestycyjnych lub przyrost zatrudnienia winien być co najmniej na poziomie wielkości przypadającej do upływu czasu objętego zwolnieniem.

§ 10.

 1. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50.000.000 EURO, przy czym:
  1. koszty te obejmują wydatki ponoszone w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących dany projekt inwestycyjny i
  2. środki trwałe są powiązane ze sobą fizycznie lub funkcjonalnie i służą realizacji ściśle określonego celu, w szczególności produkcji produktu lub produktów, o ile są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
 2. W przypadku dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz.U. Nr 142 poz. 1017).

§ 11. Pomoc na wspieranie nowych inwestycji może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod warunkiem, iż łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy, o której mowa w § 8 albo wielkości ustalonej zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu korzystniejszych kosztów kwalifikujących się do objęcia tymi rodzajami pomocy.

§ 12. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczoną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności określonej w § 8 albo wielkości pomocy zgodnie z § 10 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 13.

 1. Podatnicy korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały są zobowiązani do składania oświadczeń wg ustalonego wzoru, do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego następującego po roku, w którym uzyskali pomoc udzieloną na podstawie niniejszej uchwały, w których udokumentują spełnienie warunków określonych w uchwale.
 2. W tym samym terminie podatnicy, o których mowa w ust. 1 winni złożyć informację o wielkości otrzymanej pomocy publicznej bez względu na jej formę i źródło.
 3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 organ podatkowy dokonuje do dnia 31 stycznia oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.
 4. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia przekroczenia dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej.
 5. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych do oceny jego prawidłowości.
 6. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.
 7. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zapłaty kwoty, którą byłby zobowiązany zapłacić, gdyby nie została mu udzielona pomoc za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami w terminie 14 dni od dnia utraty powyższego zwolnienia.
 8. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku traci do niego prawo za cały okres zwolnienia.
 9. Przedsiębiorca, który dopuścił się czynu, o którym mowa w ust. 8 nie może ubiegać się o jakąkolwiek pomoc publiczną udzielaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przez okres 10 lat od dnia utraty prawa do zwolnienia.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących skutkować obowiązkiem zwrotu otrzymanej pomocy, zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej.
 11. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia w terminie do jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 15.

 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku.
 2. Przedsiębiorca może nabyć prawo do zwolnienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1. dyrektywy 91/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17 grudnia 1992 roku)
 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz WE L 187 z 20 lipca 1999 roku)
  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.