Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/652/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino

    

UCHWAŁA NR LIII/652/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino

Na postawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 roku Nr 137, poz. 1304; z 2004 roku Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.
 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
  1. regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gryfino;
  2. ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 roku Nr 137, poz. 1304; z 2004 roku Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104)
  3. uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 roku Nr 137, poz. 1304; z 2004 roku Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104) zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Gryfino,
  4. stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne, będące formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  5. zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
  6. rodzicu – rozumie się przez to także opiekuna prawnego.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

§ 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

 • rodziców uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub placówki,
 • pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły lub placówki,
 • dyrektora szkoły lub kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych.

 

ROZDZIAŁ II
STYPENDIUM SZKOLNE

§ 4. Uprawnieni do stypendium szkolnego są:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie światy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki,
 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 5.

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymywać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963; z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 233, poz. 1994, Nr 267, poz. 2260; z 2006 r. Nr 12, poz. 67).

§ 6.

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493).
 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 7. Kwota stypendium szkolnego dla uczniów spełniających warunki określone w § 3-6 wynosi:

 1. 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963; z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 233, poz. 1994, Nr 267, poz. 2260; z 2006 r. Nr 12, poz. 67)– jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł.;
 2. 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963; z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 233, poz. 1994, Nr 267, poz. 2260; z 2006 r. Nr 12, poz. 67)– jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł. i nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 8.

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie od dnia 1 września do 15 września danego roku szkolnego.
 2. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych od dnia 1 października do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 3. W uzasadnionych na piśmie przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów, o których mowa w ust. 1-2.
 4. Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni w przypadku przedłożenia niekompletnych dokumentów.

§ 9.

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego.
 2. Na uzasadniony wniosek rodzica ucznia, który nie ukończył 18 roku życia lub na wniosek pełnoletniego ucznia może to być inna forma stypendium szkolnego, której zakres i sposób udzielania określony jest w ustawie o systemie oświaty.
 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 4. Stypendium dla:
  1. uczniów, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne z powodu uchylania się od obowiązku szkolnego,
  2. uczniów, dla których o stypendium wnioskują rodzice, którzy nie podjęli prac społecznie użytecznych, o których mowa w odrębnych przepisach,
  3. uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest przyznawane w formie wskazanej w decyzji, innej niż świadczenie pieniężne.

§ 10. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku stanowi  załącznik Nr 1. ( wersja_1 , wersja_2 )

§ 11. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne, obowiązani są niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

ROZDZIAŁ III
ZASIŁEK SZKOLNY

§ 12. Uprawnieni do otrzymania zasiłku szkolnego są uczniowie, o których mowa w § 4, znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 13. Formą zasiłku szkolnego jest świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

§ 14. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

ROZDZIAŁ IV
POZOSTAŁE USTALENIA

§ 15. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

§ 16. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie świadczenia pieniężnego wypłacana jest w miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w § 15 lub na wniosek pełnoletnich uczniów lub słuchaczy przelewem na wskazany osobisty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

§ 17.

 1. Stypendium szkolne wypłacane jest do dnia 20 każdego miesiąca, w którym przysługuje to świadczenie z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Stypendium szkolne przyznane za miesiąc wrzesień wypłacane jest w terminie do dnia 20 października, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, kolegium języków obcych stypendium szkolne za miesiąc październik wypłacane jest do dnia 20 listopada danego roku.
 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 wypłacane są według harmonogramu dołączonego do decyzji, o której mowa w § 15.
 4. W przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 3 wydaje się decyzje, w których przyznaje się pomoc materialną od 1 dnia kolejnego miesiąca.

§ 18. Zmiana Regulaminu następuje w trybie jego uchwalania.

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/446/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. (Dz.U. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 872).

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Dokonane zmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino spowodowane są doświadczeniem po przepracowanym w tym zakresie roku szkolnym 2005/2006. Zasadnicze zmiany ograniczają dostęp do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie świadczenia pieniężnego dla uczniów uchylających się od spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2005/2006 oraz uczniów, dla których wnioskodawcami są rodzice którzy nie skorzystali bądź odmówili podjęcia prac społecznie użytecznych. Zmieniony został również zapis dotyczący wnioskodawców. Uczeń pełnoletni zobowiązany zostaje do osobistego złożenia wniosku. Wnioski będzie można składać wyłącznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, co stanowi kolejną zmianę ponieważ w roku ubiegłym wnioski można było składać również w szkołach.
Ustawa o systemie oświaty daje prawo do ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym, uczniom do lat 24 (za wyjątkiem studentów). Pomoc ta, zwana stypendium szkolnym, przysługuje osobom zamieszkałym na terenie gminy Gryfino, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Główne kryterium dochodowe przyznające świadczenia pozostało bez zmian i wynosi ono 316,00 zł na osobę w rodzinie (obliczone zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ).

Kwota stypendium szkolnego dla uczniów spełniających warunki wynosi:

 • 56,00 zł (100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł,
 • 44,80 zł (80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) - jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200,00 zł. I nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W roku szkolnym 2005/2006 z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało około 900 osób. Został również przyznany jeden zasiłek szkolny dla ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska