Sesja nr LIII

UCHWAŁA NR LIII/641/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

    

UCHWAŁA NR LIII/641/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami w 2002 r. Dz.U. Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782; z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484; M.P. z 2005 r. Nr 62 poz. 859, Nr 68 poz. 956) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 94, poz. 1937 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Określa się nowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik oznaczony symbolem DN-1.
  2. Określa się nowy wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik oznaczony symbolem
    DR-1.
  3. Określa się nowy wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik oznaczony symbolem
    DL-1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

  1. dyrektywy 91/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17 grudnia 1992 roku)
  2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz WE L 187 z 20 lipca 1999 roku)

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa w Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana do Uchwały Nr XXVIII/386/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino jest podyktowana zmianami w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zmianami), które weszły w życie dnia 1 stycznia 2006 roku. Stanowią one, iż kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych.
W związku z powyższym konieczna jest zmiana treści formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.

Sporządził:
Krystian Kosiński