Sesja nr XLVIII

UCHWAŁA NR XLVIII/600/06 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 UCHWAŁA NR XLVIII/600/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 lutego 2006 roku
 

 w sprawie zwolnień z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 Nr 101 poz. 1178; z 2000 r. Nr 86 poz. 958, Nr 114 poz. 1193; z 2001 r. Nr 49 poz. 509, Nr 67 poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147 poz. 1643; z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr 115 poz. 995, Nr 130 poz. 1112; z 2003 r. Nr 86 poz. 789, Nr 128 poz. 1176, Nr 217 poz. 2125; z 2004 r. Nr 54 poz. 535, Nr 91 poz. 870, Nr 173 poz. 1808) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zwolnienie z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dla rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą:

  1. bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami);
  2. studentów w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365).

§ 2. Podstawą do udzielenia zwolnienia jest złożenie wniosku o zwolnienie wraz z dokumentami rejestrowymi oraz zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy lub z uczelni stwierdzającym status, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Powyższe zwolnienie stanowi pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L 10 z dnia 13 stycznia 2001 roku).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/286/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ((Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 38 poz. 722).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) Rada Gminy ma prawo podejmować uchwałę o zwolnieniu z opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jednocześnie powyższa ustawa określa wysokość takiej opłaty na kwotę 100 zł. Rada Miejska w Gryfinie w dniu 29 kwietnia 2004 roku zwolniła z obowiązku płacenia powyższego zobowiązania bezrobotnych, absolwentów i studentów (Uchwała Nr XXI/286/04). W międzyczasie zmianie uległy przepisy dotyczące zwalczania bezrobocia uchwalając ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 ze zmianami).
W ww. ustawie brak pojęcia absolwenta. W związku z tym konieczne jest podjęcie przez radę nowej uchwały. Definicja osoby bezrobotnej nie zmieniła się w stosunku do używanej w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 514 ze zmianami).
W roku 2005 została uchwalona ponadto nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która zawiera definicję pojęcia "student".
W związku z powyższym należało przedłożyć projekt nowej uchwały dotyczącej zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Gminie Gryfino.

Sporządził:
Krystian Kosiński