Rok 2010 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-78/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0151-78/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 czerwca 2010r. 


zmieniające zarządzenie Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.  z 2010 r. Nr 72 poz. 467) w związku z § 11 ust.1, ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz.847; z 2005 r. Nr 166, poz.1394;  z 2010 r. Nr 79, poz. 525) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-62/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 czerwca 2010 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. wprowadzam następujące zmiany:

  1. W załączniku Nr 3 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 polegającą na odwołaniu ze składu komisji Pani Patrycji Jamy i powołaniu Pana Tomasza Góry;
  2. W załączniku Nr 5 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 polegającą na odwołaniu ze składu komisji Pana Rafała Łukasza Siwka;
  3. W załączniku Nr 10 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 polegającą na odwołaniu ze składu komisji Pani Katarzyny Karpierz;
  4. W załączniku Nr 11 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 polegającą na odwołaniu ze składu komisji Pana Szymona Domańskiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w treści zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z niewykonywaniem przez członków Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 5, Nr 10 i Nr 11 obowiązków członka komisji, oraz rezygnacją członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 należy dokonać zmian w składach osobowych tych komisji na podstawie § 11 ust.2, ust.6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządziła:
Katarzyna Karaś