Rok 2010 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-42/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-42/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 listopada 2010 r.
 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino powołanych dla przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach  samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 73 poz. 927) zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Powołuję Pana Ryszarda Stempińskiego – pracownika Wydziału Organizacyjnego  gminnym koordynatorem zastosowania programu informatycznego na obszarze gminy Gryfino  w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  2. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1 jego obowiązki przejmuje Pan Daniel Adamczyk – pracownik Wydziału Organizacyjnego.

§ 2. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Gryfino:

Nr obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji  wyborczej Imię i nazwisko operatora
1 Gryfiński Dom Kultury
w Gryfinie
ul. Szczecińska 17
  Iwona Głowacka - Krakowiak
2 Gryfiński Dom Kultury
w Gryfinie (Pałacyk pod Lwami)
ul. Bolesława Chrobrego 48
  Elżbieta Biernacka
3 Szkoła Podstawowa Nr 4
w Gryfinie
ul. Tadeusza Kościuszki 17
  Barbara Lefik
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gryfinie
ul. Niepodległości 16
  Bożena Kosińska
5 Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie
ul. Łużycka 22
  Krzysztof Czosnowski
6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2
w Gryfinie
ul. Łużycka 91
  Justyna Łuczak
7 Przedszkole Nr 5
w Gryfinie
ul. Stefana Żeromskiego 12
  Tomasz Pękalski
8 Przedszkole Nr 3
w Gryfinie
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
  Daniel Cieślak
9 Zespół Szkół  w Gryfinie
ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70
  Olga Ostrówka
10 Szkoła Podstawowa Nr 2
w Gryfinie
ul. 9 Maja 4
  Aleksandra Olchowska
11 Przedszkole Nr 1
w Gryfinie
ul. Wojska Polskiego 11
  Joanna Kowalska
12 Szkoła Podstawowa
w Żabnicy
ul. Długa 20
  Agnieszka Wernikowska
13 Szkoła Podstawowa
w Radziszewie
ul. Szczecińska 54
  Kamila Zagórska - Hyży
14 Świetlica wiejska
w Wełtyniu
ul. Niepodległości 18
  Helena Bobrowicz
15 Zespól Szkół
w Gardnie
ul. Niepodległości 1
  Nikoletta Jendrecka
16 Zespół Szkół
w Chwarstnicy
ul. Gryfińska 19
  Anna Wójciak
17 Świetlica wiejska
w Borzymiu
Borzym 17
  Elżbieta Kowalska
18 Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Nowe  Czarnowo 66
  Daniel Adamczyk
19 Lokal usługowy
w Pniewie
ul. Gryfińska 20 A
  Daniel Adamczyk
20 Dom Pomocy Społecznej
w Dębcach 11
  Tomasz Pękalski

§ 3. Zadania gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r.   w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 73 poz. 927).

§ 4.  Osoby, o których mowa w § 1 i  § 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez właściwe terytorialne komisji wyborcze.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i  Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. Nr 73 poz. 927) zobowiązują burmistrza do zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze gminy w wyborach.

Sporządziła:
Krystyna Więch