Sesja nr IX

UCHWAŁA Nr IX/73/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom.

UCHWAŁA Nr IX/73/11
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek oraz uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom

Na podstawie art. 35  i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie sołectwa Parsówek, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl
i utworzenia sołectwa Parsówek (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 28, poz.511) wprowadza się zmiany:

 1. § 16 otrzymuje brzmienie:
  „16. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyborów, a upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję;
 2. w § 19 uchyla się pkt 1;
 3. tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie „Wybory przedterminowe i uzupełniające”;
 4. w § 33 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Wybory przedterminowe sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 25 – 32 niniejszego statutu.”;
 5. § 34 otrzymuje brzmienie:
  „§ 34. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych i uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu wykonawczego sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.”.

§ 2.

 1. W statutach sołectw, stanowiących załączniki nr 1- 13 oraz nr 15 – 23 i nr 25 - 27 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 43, poz. 802) wprowadza się zmiany:
  1. § 16 otrzymuje brzmienie:
   „16. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyborów, a upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję”;
  2. w § 19 uchyla się pkt 1;
  3. tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie „Wybory przedterminowe i uzupełniające”;
  4. w § 33 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   „5. Wybory przedterminowe sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 25 – 32  niniejszego statutu.”;
  5. § 34 otrzymuje brzmienie:
   „§ 34. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych i uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu wykonawczego sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.”.  
 2. W Statucie sołectwa Pniewo, stanowiącym załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 43, poz. 802) wprowadza się zmiany:
  1. § 16 otrzymuje brzmienie:
   „16. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyborów, a upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję”;
  2. w § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa;”;
  3. tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie „Wybory przedterminowe i uzupełniające”;
  4. w § 33 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:
   „ 5. Wybory przedterminowe sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 25 – 32 niniejszego statutu.”;
  5. § 34 otrzymuje brzmienie:
   „§ 34. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych i uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu wykonawczego sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.”.
 3. W Statucie sołectwa Włodkowice, stanowiącym załącznik nr 24 do uchwały Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 43, poz. 802) wprowadza się zmiany:
  1. § 16 otrzymuje brzmienie:
   „16. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wyborów, a upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję”;
  2.  tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie „Wybory przedterminowe i uzupełniające”;
  3.  w § 33 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  4. „5. Wybory przedterminowe sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 25 – 32 niniejszego statutu.”;
  5. § 34 otrzymuje brzmienie:
   „§ 34. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych vi uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu wykonawczego sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych na podstawie § 25.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE  

Z inicjatywą dokonania zmiany statutów sołectw Gminy Gryfino wystąpiła Gryfińska Inicjatywa Samorządowa - Klub Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie proponując zmianę – uchylenie punktu 1 w § 19.
Paragraf 19 obowiązujących statutów sołectw brzmi:
„ § 19. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

 1. dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, jednak nie mniej niż 10 osób,
 2. uchwały zebrania wiejskiego zapadają jawnie, zwykłą większością głosów”.

Taka regulacja pkt 1 powoduje potencjalne trudności w podejmowaniu prawomocnych uchwał przez zebranie wiejskie. Np. w sprawie podziału funduszu sołeckiego w sołectwach o dużej liczbie wyborców (Gardno – obecnie wymagalna liczba mieszkańców/ wyborców – 82. osoby, Wełtyń - obecnie wymagalna liczba mieszkańców/wyborców - 64 osoby, Nowe Czarnowo - obecnie wymagalna liczba mieszkańców/wyborców - 63 osoby). Dotychczasowy wymóg obecności 1/10 wyborców sołectw (zawarty w statutach sołectw) w praktyce okazał się trudny do zrealizowania. Dlatego uchylenie pkt 1 cytowanego przepisu jest zasadne.
Doprecyzowania wymagały także inne przepisy statutów.
W celu dokonania proponowanych zmian w statutach sołectw niezbędne było przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami sołectw (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).
Dnia 29 kwietnia 2011 r. Zarządzeniem Nr 0050.54.2011, wydanym na podstawie § 3 uchwały nr XVI/235/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zobowiązał sołtysów do przeprowadzenia zebrań wiejskich w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian statutu sołectwa. Zarządzenie wskazywało termin, do którego zebrania winny być przeprowadzone (do 6 czerwca 2011r.).

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino –

nadanych uchwałami:

 • Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 28, poz. 511),
 • Nr XXI/294/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 43, poz. 802)
Lp. Nazwa sołectwa

Opinia o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom  (projekt uchwały przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino)

Inne propozycje zmian statutu sołectwa zgłoszone przez Zebranie wiejskie Uwagi
1. Bartkowo pozytywna nie uchwalono  
2. Borzym pozytywna nie uchwalono  
3. Chlebowo   pozytywna nie uchwalono  
4. Chwarstnica pozytywna nie uchwalono  
5. Czepino pozytywna nie uchwalono  
6. Daleszewo pozytywna nie uchwalono  
7. Dołgie pozytywna nie uchwalono  
8. Drzenin pozytywna nie uchwalono  
9. Gardno pozytywna nie uchwalono  
10. Krajnik   nie uchwalono  
11. Krzypnica pozytywna nie uchwalono  
12. Mielenko Gryfińskie pozytywna nie uchwalono  
13. Nowe Czarnowo pozytywna nie uchwalono  
14. Parsówek pozytywna nie uchwalono  
15.  Pniewo Pozytywna – w zakresie § 2 pkt 1, 3, 4 i 5  projektu uchwały przedłożonej przez burmistrza.  

Negatywna – w zakresie § 2 pkt 2 projektu uchwały przedłożonej przez burmistrza.

Propozycja zmiany ust.1 w § 19:
1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania
 
16. Radziszewo pozytywna nie uchwalono  
17. Sobiemyśl pozytywna nie uchwalono  
18. Sobieradz pozytywna nie uchwalono  
19. Steklinko pozytywna nie uchwalono  
20. Steklno pozytywna nie uchwalono  
21. Stare Brynki pozytywna nie uchwalono  
22. Wirów pozytywna nie uchwalono  
23. Wełtyń pozytywna nie uchwalono  
24.  Włodkowice Pozytywna – w zakresie § 2 pkt 1, 3, 4 i 5  projektu uchwały przedłożonej przez burmistrza.

Negatywna – w zakresie § 2 pkt 2 projektu uchwały przedłożonej przez burmistrza.

Propozycja zmiany
§ 14 ust.1: 
Sołtys może:
uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej i ma prawo głosowania,  zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej na takich samych prawach jak radni, 
Aktualne brzmienie § 14 ust.1 statutu sołectwa:
§ 14. 1. Sołtys  może:
1.
uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania,

2.zabierać głos na sesjach Rady Miejskiej -  po uzyskaniu zgody Przewodniczącego  Rady (w myśl  postanowień  Statutu Gminy Gryfino).

§ 2 pkt 2 projektu uchwały zmieniającej dotyczy uchylenia pkt 1 w § 19 statutu sołectwa tj. wymogu obecności na zebraniu wiejskim 1/10 mieszkańców - wyborców
25. Wysoka Gryfińska pozytywna nie uchwalono  
26. Żabnica pozytywna nie uchwalono  
27. Żórawie pozytywna nie uchwalono  
 28. Żórawki pozytywna nie uchwalono  

W odniesieniu do propozycji zgłoszonej przez sołectwo Włodkowice dotyczącej wprowadzenia zapisu o prawie do głosowania sołtysa na sesjach Rady Miejskiej, a także zabierania głosu na sesjach Rady należy stwierdzić, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie dają takiego uprawnienia organowi wykonawczemu jednostki pomocniczej gminy - sołtysowi. Postanowienia statutu sołectwa nie mogą być sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym i nie mogą nadawać uprawnienia, którego nie przyznał ustawodawca.
W kwestii zabierania głosu przez sołtysa podczas sesji Rady Miejskiej – to regulację w tej materii zawiera ust. 5 w § 23 Statut Gminy Gryfino, który brzmi: Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
A zatem proponowana zmiana ust.1 w § 14 Statutu sołectwa Włodkowice nie znajduje uzasadnienia.
Przyjęcie przez Radę Miejską zmian w statutach sołectw, z uwzględnieniem zmian w dotychczasowym § 19 ust. 1 zgłoszonych przez sołectwo Pniewo oraz sołectwo Włodkowice, spowoduje usprawnienie funkcjonowania organów sołectwa, co niewątpliwie wpłynie na szybsze rozwiązywanie lokalnych problemów. 

Sporządziła:
Krystyna Więch