Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zasad zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji d/s referendum lokalnego.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 maja 2012 r.


w sprawie zasad zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji d/s referendum lokalnego.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) w związku z Uchwałą Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym zarządzam, co następuje:

§ 1. Kandydatem do składu obwodowej komisji d/s referendum lokalnego może być osoba, która posiada prawo wybierania, tj.:

  1. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Gryfino,
  2. jest obywatelem polskim,
  3. najpóźniej w dniu referendum kończy 18 lat,
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  5. nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunałem Stanu,
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 2. Kandydatów do obwodowych komisji d/s referendum lokalnego mogą zgłaszać osoby, które w dniu zgłoszenia ukończyły 18 lat oraz spełniły wymagania, o których mowa w § 1 pkt 1-2 oraz 4-6.

§ 3. Ustalam wzory zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji d/s referendum lokalnego stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji d/s referendum lokalnego upływa w dniu 18 maja 2012 r. o godzinie 15.30.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W celu realizacji Uchwały Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia  2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym należy określić zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji d/s referendum lokalnego.

Sporządziła:
Izabela Buckowska