Sesja nr XVI

UCHWAŁA Nr XVI/149/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek

UCHWAŁA Nr XVI/149/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 stycznia 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie sołectwa Parsówek, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/279/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl  i utworzenia sołectwa Parsówek (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 28, poz.511) w części X. Postanowienia końcowe po § 39 dodaje się § 40  w brzmieniu:

„§ 40. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybieranych w wyborach w roku 2012 trwa  3 lata i upływa z dniem wyboru organu wykonawczego na nową kadencję”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Sołectwo Parsówek zostało utworzone Uchwałą Nr XX/279/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 marca 2004r. w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek. Utworzono je w czasie trwania kadencji 2003-2007 pozostałych 27. sołectw Gminy Gryfino i w latach 2002-2006 tj. w czasie trwania kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie. Kadencja organu wykonawczego sołectwa Parsówek (4 lata) została zatem wyznaczona na lata 2004 – 2008. Obecna kadencja - to lata 2008-2012.
W miesiącach kwiecień – czerwiec 2011r. miały miejsce prace związane ze zmianą statutów sołectw Gminy Gryfino. Podczas prac komisji Rady Miejskiej w tej materii zgłoszono wniosek o zrównanie kadencji organu wykonawczego sołectwa Parsówek  z kadencją pozostałych sołectw Gminy. Powyższa zmiana miała spowodować, że każde kolejne wybory organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gryfino odbywałyby się w tym samym okresie.
Zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) realizacja tego wniosku wymagała przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Parsówek. W tym celu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, działając na podstawie uchwały Nr XVI/235/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki, wydał Zarządzenie Nr 0050.135.2011 z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami/ wyborcami sołectwa Parsówek w celu wyrażenia opinii o projekcie zmian w Statucie sołectwa Parsówek. Zgodnie z § 3 cytowanego wyżej zarządzenia konsultacje uważa się za ważne, gdy opinię wyrazi co najmniej 50% mieszkańców/wyborców sołectwa. W dniu 12 grudnia 2011r. w sołectwie Parsówek odbyło się zebranie wiejskie. W zebraniu udział wzięło 40 mieszkańców/wyborców sołectwa, co stanowi 61,5% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu (stan mieszkańców uprawnionych na dzień zebrania wynosił 65 osób).
39 mieszkańców wyraziło opinię pozytywną o projekcie uchwały zmieniającej, a zatem zostały spełnione warunki dla wprowadzenia zmiany w Statucie sołectwa Parsówek i przedłożenia Radzie Miejskiej niniejszego projektu uchwały dotyczącej zmiany – skrócenia kadencji organu wykonawczego sołectwa.

Sporządziła:
Krystyna Więch