Sesja nr XXI

UCHWAŁA NR XXI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym

UCHWAŁA NR XXI/187/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 maja 2012 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw referendum lokalnego wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, poz. 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) w związku z art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 985, Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 175, poz. 1457; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję do spraw referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym, wyznaczonego na dzień 10 czerwca 2012 r. w następującym składzie:

  1. Mariusz Seredziuk
  2. Jolanta Piela
  3. Andrzej Wiśniewski
  4. Katarzyna Figas
  5. Anna Guga
  6. Józef Izdebski
  7. Elżbieta Kołodziej
  8. Mateusz Reuter
  9. Zbigniew Nużyński
  10. Paulina Zakrzewska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Gryfinie w dniu 26 kwietnia 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XX/185/12 w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego lokalizacji elektrowni jądrowej wraz z wszelką inną infrastrukturą związaną z przemysłem jądrowym. Stosownie do kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały, do dnia 16 maja 2012 r. powinna zostać powołana Gminna Komisja ds. referendum.
Ustawa o referendum lokalnym nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest Rada Miejska w Gryfinie, obowiązek powołania Gminnej Komisji ds. referendum w składzie od 6 do 16 osób.