Wyniki głosowania - część II z 31.07.2014

GŁOSOWANIE RADNYCH

Głosowanie z c.d. XLVI sesji Rady Miejskiej, z dnia 31.07.2014Numer głosowania: 1
Wręczenie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego - przegłosowanie zmiany porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 16


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 2
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2013 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie zatwierdzenia sprawozdań
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  


   Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska  


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2013 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie nieudzielenia absolutorium
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Jolanta Witowska  


   Przeciw:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki  Janusz Skrzypiński    


   Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz      


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska


   Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn    


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Jolanta Witowska      


   Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn      


   Nie głosowało:

 Zenon Trzepacz      Numer głosowania: 6
Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przyjęcie wniosku komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska


   Przeciw:

 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn    


   Nie głosowało:

 Rafał Guga      Numer głosowania: 7
Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz. - przegłosowanie wniosku o zmianę porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Jacek Kawka      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Gryfinie. - przegłosowanie wniosku radnego Nikitińskiego o zmianę porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska


   Przeciw:

 Jacek Kawka      


   Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Eugeniusz  Robak    Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XXXII/279/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska