Komunikat wyborczy z 27 sierpnia 2014 r.

 Wybory samorządowe –
16 listopada 2014 r.

K O M U N I K A T   W Y B O R C Z Y
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wyznacza się na terenie miasta i gminy Gryfino miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

I. Teren miasta Gryfino

Słupy ogłoszeniowe na obszarze miasta usytuowane:

 1. przy ul. 1 Maja (obok Banku PEKAO S.A.)
 2. przy ul. 9 Maja (w pobliżu budynku mieszkalnego GTBS)
 3. przy skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego i ul. Piastów
 4. przy ul. Bolesława Chrobrego (Plac Księcia Barnima I)
 5. przy skrzyżowaniu ul. Jarosława Iwaszkiewicza i ul. 11 Listopada
 6. przy ul. Zygmunta Krasińskiego (przy drodze do Zespołu Szkół w Gryfinie)
 7. przy ul. Łużyckiej (Osiedle Południe)
 8. przy skrzyżowaniu ul. Łużyckiej i ul. Adama Rapackiego
 9. przy ul. Sportowej (przy bramie do obiektów sportowych)
 10. przy ul. Sprzymierzonych (przy dawnym hotelu „Pod Platanem”)
 11. przy skrzyżowaniu ul. Szczecińskiej i ul. Grunwaldzkiej
 12. przy ul. Stefana Żeromskiego (obok sklepu „Bartek”)

II. Teren gminy Gryfino

Tablice ogłoszeń sołectw w miejscowościach:

  1. Bartkowo
  2. Borzym
  3. Chlebowo
  4. Chwarstnica
  5. Czepino
  6. Daleszewo
  7. Dołgie
  8. Drzenin
  9. Gardno
10. Krajnik
11. Krzypnica
12. Mielenko Gryfińskie
13. Nowe Czarnowo
14. Pniewo
15. Parsówek
16. Radziszewo
17. Sobiemyśl
18. Sobieradz
19. Stelinko
20. Steklno
21. Stare Brynki
22. Wirów
23. Wełtyń
24. Włodkowice
25. Wysoka Gryfińska
26. Żabnica
27. Żórawie
28. Żórawki

Informuję również, że art. 107, 109 i 110 cytowanej ustawy nakazują między innymi:

 • materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą;
 • na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia;
 • przy ustawieniu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;
 • plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód;
 • Policja i Straż Miejska obowiązana jest do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym;
 • plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30. dni po dniu wyborów;
 • zabronione jest wywieszanie plakatów i haseł wyborczych w lokalach wyborczych oraz wewnątrz i na zewnątrz budynków, w których znajdują się lokale wyborcze.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat