ZARZĄDZENIE Nr 0050.136.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w głosowaniu ponownym w wyborach burmistrza zarządzonym na dzień 30 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.136.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 listopada 2014 r.


w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w głosowaniu ponownym w wyborach burmistrza zarządzonym na dzień 30 listopada 2014 r.

Na podstawie §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. poz. 1152) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.15.2014 z dnia 12 maja 2014 r. oraz Nr 120.25.2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczam przedstawicieli na czas przeprowadzenia głosowania ponownego w wyborach burmistrza w dniu 30 listopada 2014 r., których imienny wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.

  1. Lista przedstawicieli wyznaczonych do ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierająca ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów przekazana zostanie Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie, przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz osobom kierującym jednostkami organizacyjnymi, w których usytuowane są lokale wyborcze.

§ 2 1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do ochrony lokalu wyborczego oraz do sprawdzania stanu zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym przez Policję.

  1. Zobowiązuję wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 30 listopada 2014 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00 w zasięgu łączności telefonicznej.

§ 3. Wszystkie osoby, które wejdą w posiadanie danych osobowych zobowiązuję do ochrony tych danych.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Pełnomocnikowi Komisarza Wyborczego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. poz. 1152), zasadnym jest wyznaczenie przedstawicieli burmistrza, którzy będą wykonywać zadania nałożone ww. rozporządzeniem w dniu 30 listopada 2014 r.

Sporządziła:
Izabela Buckowska