REFERAT ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM GMINY (Symbol BZM)

  Kierownik Referatu: Monika Kołaczkowska

  tel. 91-416-20-11 wew. 421

  mail: monika.kolaczkowska@gryfino.pl

          Do zadań Referatu Zarządzania Majątkiem Gminy należą w szczególności:

  1. prowadzenie i aktualizacja rejestru nieruchomości gminy w zakresie posiadanego tytułu prawnego;
  2. prowadzenie rejestru zaleceń pokontrolnych określonych w szczególności w decyzjach administracyjnych, protokołach z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione podmioty w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie stanu technicznego budynków;
  3. zbieranie informacji oraz analiza potrzeb remontowych i modernizacyjnych jednostek organizacyjnych gminy oraz ustalanie stopnia pilności ich wykonania, w szczególności przy uwzględnieniu zaleceń określonych w ust. 2;
  4. tworzenie harmonogramu prac remontowych i modernizacyjnych;
  5. koordynacja i nadzór nad realizacją harmonogramu prac remontowych i modernizacyjnych;
  6. prowadzenie monitoringu oraz przygotowywanie informacji o realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych ujętych w harmonogramie na dany rok;
  7. sporządzanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień publicznych dotyczących prac remontowych i modernizacyjnych, w tym nadzór nad wykonaniem zamówień i przestrzeganiem warunków zawartych umów,
  8. realizacja zadań związanych z okresowymi przeglądami technicznymi budynków, prowadzonymi na mieniu gminnym, w szczególności przeprowadzanie zamówienia publicznego w tym zakresie, udział w przeprowadzanych w przeglądach okresowych, koordynowanie spraw związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych określonych  w przeglądach”.