INFORMACJA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

INFORMACJA
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.

Zasady powoływania członków obwodowych komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast regulują:

  • art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.);
  • uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych mających siedzibę na terenie miasta i gminy Gryfino, w tym do obwodowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, składają  pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, o których mowa w art. 182 § 2 ustawy Kodeks wyborczy lub osoby przez nich upoważnione.

Zgłoszenia dokonuje się na drukach, których wzory określają załączniki do ww. uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 21 września 2018 r. (piątek).

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16,
pok. 6 w godz. 800 – 1530.