Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

gg

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565436221_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r.pdf

Kiedy i gdzie głosować.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zostały zarządzone na dzień 13 października 2019 r.

Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w godzinach od 7:00 do 21:00.

Kto ma prawo udziału w głosowaniu na terenie w miasta lub gminy Gryfino.
Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP ma obywatel polski, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.
Wyborca zameldowany na pobyt stały w mieście lub na terenie gminy Gryfino, który nie został wpisany na swój wniosek do stałego rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców w mieście lub na terenie gminy Gryfino na swój wniosek, zostanie z urzędu wpisany do spisu wyborców sporządzonego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy.
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w mieście lub na terenie gminy Gryfino jeżeli w dniu wyborów będzie czasowo przebywał na tym terenie i złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w mieście lub na terenie gminy Gryfino.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r.,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pok. nr 4.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają wyborcy, którzy są ujęci w spisie wyborców w Gryfinie. Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w Gryfinie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pok. nr 4, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także w domach studenckich.

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 8 października 2019 r. , pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu w mieście lub na terenie gminy Gryfino.
We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres stałego zamieszkania (tj. adres zameldowania na pobyt stały a w przypadku jego braku ostatni adres zameldowania na pobyt stały lub adres pod, którym wyborca jest ujęty w stałym rejestrze wyborców),
 • adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w mieście lub na terenie gminy Gryfino.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pok. nr 4.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

 • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
 • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
 • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów;
 • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Udostępnienie spisu wyborców.

W okresie między 23 września 2019 r. a 7 października 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pok. nr 4 czy został w spisie wyborców uwzględniony.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy zawierający dane osobowe umożliwiające odnalezienie wyborcy w spisie tj. imię (imiona), nazwisko oraz adres zamieszkania.
Udostępnienie spisu wyborców wymaga osobistego stawienia się wyborcy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, pok. nr 4.