Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
25 czerwca 2020 r. o godz. 1000.

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów z XX sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” – DRUK NR 1/XXII
 • uwagi i wnioski.
 1. Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja na temat przygotowań gminy w świetle zmian ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
 • dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 2/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 182/2 w obrębie Mielenko gmina Gryfino – DRUK NR 5/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 6/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 8/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 9/XXII,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 9/XXII.
 9. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 10/XXII,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 10/XXII.
 10. Pozostawienie bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
  1. petycja – materiał do DRUKU NR 11/XXII,
  2. stanowiska komisji Rady,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 11/XXII.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Naukowej Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 12/XXII
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
 • uwagi i zapytania.
 1. Wolne wnioski i informacje.