SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP (Symbol BHP)

ccc
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. BHP - Arkadiusz Pawlik
tel. 91-416-20-11 wew.260
mail: arkadiusz.pawlik@gryfino.pl

 

 1. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. BHP wykonuje zadania służby bhp określone przepisami prawa.
 2. Do podstawowych zadań pracownika na samodzielnym stanowisku ds. bhp należy w szczególności:
  1. prowadzenie w Urzędzie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  2. stwierdzanie zagrożeń zawodowych;
  3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy;
  4. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
  8. prowadzenie rejestrów wypadków w pracy i w drodze do pracy;
  9. udział w dochodzeniach powypadkowych;
  10. dokonywanie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
  11. inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  12. prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną ochroną zdrowia pracowników, w tym analiza badań lekarskich w zakresie stosowania po zaleceniach lekarza medycyny pracy okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
  13. prowadzenie spraw związanych z oceną ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
  14. prowadzenie spisu substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych oraz analiza kart charakterystyk.