GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (Symbol BZK)

  Kierownik: Andrzej Wiśniewski

  tel. 91-416-20-11 wew. 333, 309, 339

  mail: kryzys@gryfino.pl

Do zadań Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
  1. realizacja zadań określonych przepisami prawa związanych z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  2. zapewnienie obsługi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  3. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska i bezpieczeństwa państwa;
 2. w zakresie obronności:
  1. wykonywanie, na obszarze gminy, zadań wyznaczonych przepisami prawa dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa publicznego;
  2. koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo - obronnych przez gminne jednostki organizacyjne w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz sił zbrojnych;
  3. prowadzenie działań prewencyjnych realizowanych w ramach przyjętych planów, programów;
  4. opracowywanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Gryfino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz kart realizacji zadań operacyjnych;
  5. opracowanie i realizacja rocznych i wieloletnich planów szkolenia obronnego;
  6. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza i pomieszczenia na zapasowe miejsce pracy;
  7. opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru;
  8. realizacja przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony;
  9. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
  10. opracowywanie dokumentacji oraz realizacja przedsięwzięć związanych z prowadzeniem akcji kurierskich;
  11. opracowanie i aktualizacja „Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie miasta i gminy Gryfino”;
 3. w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  1. ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;
  2. realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową – nadzór i koordynacja działań Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP);
  3. organizowanie jednostek OSP i ich wyposażenie w sprzęt i umundurowanie;
  4. nadzór nad eksploatacją sprzętu i pojazdów OSP;
  5. organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia;
  6. zgłaszanie, do właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej, potrzeby przeprowadzenia niezbędnych remontów remiz i zbiorników wodnych;
  7. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej Urzędu, w tym przeprowadzanie szkoleń pracowników Urzędu w tym zakresie;
 4. dysponowanie oraz koordynowanie i kontrolowanie wykorzystania środków transportu będących własnością Urzędu, za wyjątkiem środków transportu będących w posiadaniu Straży Miejskiej, których użycie następuje na podstawie stałego porozumienia z komendantem Straży Miejskiej. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej porozumienie to przestaje obowiązywać na czas trwania kryzysu lub na czas pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 5. bieżąca współpraca z komendantem Straży Miejskiej w utrzymaniu całodobowej służby dyżurnej i monitorowaniu aktualnej sytuacji na terenie gminy;
 6. prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami publicznymi.