REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ (symbol BRP)

Kierownik Referatu: Małgorzata Wasiluk

tel. 91-416-20-11 wew. 425

  mail: informacje@gryfino.pl

Do zadań Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej należą w szczególności:
 1. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z promocją gminy;
 2. podejmowanie działań w zakresie promocji gminy poprzez opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie;
 3. inicjowanie i inspirowanie własnych przedsięwzięć promocyjnych gminy oraz wspieranie promocyjne organizatorów imprez odbywających się na terenie gminy;
 4. inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących budowaniu wizerunku gminy, w szczególności związanych z udziałem w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym;
 5. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Gryfinie wśród mieszkańców gminy;
 6. współpraca promocyjna z mediami lokalnymi, regionalnymi oraz ogólnopolskimi;
 7. monitorowanie, opiniowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją działań promocyjnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy w celu kreowania spójnego wizerunku gminy;
 8. planowanie, koordynowanie i nadzór nad kampaniami informacyjnymi z udziałem gminy;
 9. inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań promocyjnych;
 10. komunikacja wewnętrzna Urzędu;
 11. organizacja konferencji prasowych;
 12. obsługa reporterska wydarzeń gminnych;
 13. nadzorowanie jednolitej i spójnej linii graficznej publikacji o charakterze promocyjno -informacyjnym wydawanych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne;
 14. opracowanie graficzne, redagowanie, zamawianie i dystrybucja materiałów reklamowych gadżetów promocyjnych, informatorów, kalendarzy, publikacji i wydawnictw własnych;
 15. prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej gminy;
 16. przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań itp.;
 17. opracowanie i wdrożenie zasad polityki informacyjnej w gminie, w szczególności obejmującej sposób przygotowania i prezentacji treści informacyjnych w mediach tradycyjnych, społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych;
 18. prowadzenie obsługi prasowej i polityki informacyjnej urzędu w zakresie bieżących wydarzeń;
 19. prowadzenie strony internetowej gminy oraz profilu gminy w mediach społecznościowych;
 20. monitorowanie i analiza przekazów medialnych oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
 21. prowadzenie spraw związanych z używaniem przez wnioskujące podmioty herbu miasta oraz znaków graficznych zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Urzędu.