WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA (Symbol BMP)

  Naczelnik Wydziału - Joanna Ekiert

  tel. 91-416-20-11 wew. 113

  mail: joanna.ekiert@gryfino.pl

 1. Wydział dzieli się na referaty:
  1. Referat Planowania Przestrzennego (symbol BMP.RP),
  2. Referat Ochrony Środowiska (symbol BMP.ROŚ).
 2. Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
  1. sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  2. sporządzanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  3. sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (procedura administracyjna);
  4. opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości;
  5. przygotowanie analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego;
  6. prowadzenie procedur sporządzania/zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7. prowadzenie procedur sporządzania/zmiany studium;
  8. współpraca z autorami projektów koncepcji urbanistycznych i zagospodarowania terenu;
  9. współpraca z Gminną Komisją Urbanistyczno – Architektoniczną w Gryfinie;
  10. opiniowanie dla innych komórek organizacyjnych zgodności projektowanych zamierzeń z planem miejscowym;
  11. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.
 3. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia;
  2. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
  3. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia form ochrony przyrody;
  4. prowadzenie postępowań w ramach zwykłego korzystania ze środowiska;
  5. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
  6. opracowywanie i raportowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy;
  7. prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych;
  8. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa;
  9. opiniowanie planów łowieckich;
  10. opiniowanie projektów prac geologicznych;
  11. gospodarowanie lasami gminnymi;
  12. prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych;
  13. udostępnianie informacji o środowisku;
  14. prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
  15. rozliczanie wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
  16. prowadzenie edukacji ekologicznej;
  17. przyjmowanie zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków;
  18. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków;
  19. opracowywanie operatów wodno-prawnych;
  20. sporządzanie informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów Urzędu;
  21. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wnoszeniem opłat za usługi wodne (wody opadowe i roztopowe);
  22. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych ze środków finansowych gminy przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  23. prowadzenie spraw dotyczących demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;
  24. przyjmowanie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;
  25. opracowywanie i raportowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy.