WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (Symbol SKF)

  Naczelnik Wydziału: Milena Świeboda

  tel. 91-416-20-11 wew. 228

  mail: finanse@gryfino.pl

           Do zadań Wydziału Finansowo – Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Urzędu w zakresie realizowanych zadań;
 2. prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej (Urzędu);
 3. prowadzenie rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu);
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
 6. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych Urzędu;
 7. sporządzanie zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki samorządu terytorialnego;
 8. prowadzenie obsługi kasowej;
 9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej depozytu Urzędu;
 11. przygotowywanie wytycznych do opracowania projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej;
 12. opracowaniem materiałów do projektu budżetu;
 13. przygotowanie projektu uchwały budżetowej;
 14. przygotowanie zarządzenia w sprawie ustalenia planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej;
 15. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
 16. przygotowanie zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian budżetu;
 17. sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatków budżetowych w powiązaniu z realizowanymi dochodami;
 18. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Burmistrza dotyczących między innymi blokowania planowanych wydatków budżetowych, ustalania wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego;
 19. przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o realizacji planu instytucji kultury za pierwsze półrocze;
 20. przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu.