WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (Symbol BWG)

  Naczelnik Wydziału - Teresa Drążek

  tel. 91-416-20-11 wew. 401

  mail:  nieruchomosci@gryfino.pl 

  Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy  w szczególności:

 1. organizacja i prowadzenie spisów rolnych;
 2. nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych;
 3. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub prowadzeniu gospodarstw rolnych;
 4. kontrola w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników;
 5. współpraca z rolnikami oraz instytucjami, których przedmiotem działania są sprawy dotyczące rolnictwa;
 6. wpisy, zmiany i wykreślenia w ewidencji działalności gospodarczej;
 7. ewidencja obiektów hotelarskich;
 8. wydawanie zezwoleń na handel alkoholem;
 9. ustalanie, dokonywanie zmiany i znoszenie urzędowych nazw miejscowości i ich części, nazw placów i ulic oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych;
 10. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom;
 11. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie, trwały zarząd) oraz ustanawianie służebności na gruntach gminnych;
 12. nabywanie mienia na mocy ustaw szczególnych;
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach podziału nieruchomości;
 14. ustalanie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości;
 15. przygotowanie dokumentacji dla urządzenia ksiąg wieczystych lub ich zmiany;
 16. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 17. regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 18. prowadzenie postępowania o wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne lub inne infrastrukturalne inwestycje gminne;
 19. prowadzenie postępowania w sprawach pierwokupu nieruchomości;
 20. ustalanie opłat za nieruchomości oraz ich aktualizacja, w tym udzielanie bonifikat osobom fizycznym od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
 21. prowadzenie spraw spadkowych gminy we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.