WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (Symbol BWS)

  Naczelnik  Wydziału: Grzegorz Jastrowicz

  tel. 91-416-20-11 wew. 450

  mail: grzegorz.jastrowicz@gryfino.pl

 1. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych dzieli się na referaty:
  1. Referat Edukacji (symbol BWS.RE),
  2. Referat Spraw Społecznych (symbol BWS.RS).
 2. Do zadań Referatu Edukacji należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z edukacją publiczną, w szczególności zadań leżących w kompetencjach organów samorządu gminnego, jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, w tym weryfikacja i kontrola arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych;
  2. koordynowanie działań związanych z przyjmowaniem dzieci do przedszkoli;
  3. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
  4. prowadzenie postępowań związanych z nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego;
  5. przygotowanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli;
  6. prowadzenie spraw związanych ze statystyką oświatową;
  7. prowadzenie spraw związanych z niepublicznymi placówkami oświatowymi;
  8. kontrola obowiązku nauki;
  9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz gminnymi instytucjami kultury w zakresie zbierania i weryfikacji informacji o potrzebach remontowych jednostek i instytucji kultury, tworzenia harmonogramu robót oraz nadzoru nad realizacją harmonogramu robót.
 3. Do zadań Referatu Spraw Społecznych należy w szczególności:
  1. prowadzenie, w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów, zadań własnych gminy w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu;
  2. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych małych projektów;
  3. prowadzenie działań w ramach Gryfińskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
  4. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie funduszu sołeckiego;
  5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na organizację imprez masowych;
  6. koordynacja prac społecznie – użytecznych, w tym współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, rozliczanie osób wykonujących te prace;
  7. koordynacja współpracy krajowej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i osobami z miast partnerskich;
  8. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wydatków związanych z realizacją zadań wydziału;
  9. wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców w tym inicjowanie akcji profilaktyki zdrowotnej mieszkańców;
  10. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z profilaktyką bezpieczeństwa;
  11. prowadzenie spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny.