STRAŻ MIEJSKA (Symbol BSM)

  Komendant - Roman Rataj

  tel. 91-416-20-11 wew.186, tel. alarmowy 986

  mail: strazmiejska@gryfino.pl

 1. Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną na podstawie Zarządzenia Burmistrza  Nr 3/93 z 24 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gryfinie.
 2. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 3. W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: 1)utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; 2)przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; 3)ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Uprawnienia i obowiązki strażników Straży Miejskiej określa ustawa o strażach gminnych oraz przepisy szczególne.