WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ (Symbol BMK)

  Naczelnik Wydziału - Agnieszka Traczykowska

  tel. 91-416-20-11 wew. 215

  mail: 

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym;
 2. zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej według zasad i trybu określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także uchwałami Rady Miejskiej;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy o własności lokali;
 4. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz bieżące utrzymanie cmentarza wojennego;
 5. utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na terenie gminy;
 6. prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt;
 8. bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej;
 9. współdziałanie z zarządami dróg publicznych w zakresie utrzymania czystości dróg i zieleni;
 10. organizacja funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy;
 11. realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie wydawania dokumentów uprawniających przewoźników do wykonywania autobusowej komunikacji zbiorowej;
 12. prowadzenie spraw w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 13. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.