WYDZIAŁ URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH (Symbol USC.SO)

  Naczelnik: Aneta Raciborska

  tel. 91-416-20-11 wew. 201

         

 1.  Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich dzieli się na:
 1. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC), mail: usc@gryfino.pl     tel. 91-416-20-11-wew. 203
 2. Referat Spraw Obywatelskich (symbol SO). mail: wybory@gryfino.pl     tel. 91-416-20-11-wew. 204
 1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
  1. obsługa interesanta z zakresu stanu cywilnego:
   1. rejestracja zdarzeń związanych ze sporządzaniem aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
   2. sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego;
   3. transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego;
   4. aktualizacja aktów stanu cywilnego;
   5. współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego, w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi;
   6. prowadzenie archiwum dla dokumentów aktów stanu cywilnego;
   7. organizowanie uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego i setnych urodzin;
   8. prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk;
   9. sporządzanie testamentów allograficznych;
   10. prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.
 2. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
  1. obsługa interesanta z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych:
   1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych;
   2. prowadzenie spraw związanych z rejestrem wyborców i sporządzaniem spisów wyborców;
   3. organizowanie i koordynowanie działań związanych z przeprowadzaniem spisów powszechnych ludności;
   4. załatwianie spraw związanych z zameldowaniem i nabywaniem obywatelstwa przez osoby zapraszane przez władze gminy do osiedlenia się w ramach repatriacji;
   5. organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;
   6. prowadzenie archiwum dowodowego.
 3. Wydziałem Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich kieruje naczelnik wydziału, którym jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 4. Naczelnik wydziału kieruje Wydziałem Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału, który jest pierwszym zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz przy pomocy drugiego zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 5. Podczas nieobecności naczelnika wydziału jego zadania wykonuje zastępca naczelnika wydziału, a w przypadku nieobecności naczelnika wydziału i jego zastępcy, drugi zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.