Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 06 listopada 2006 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 06 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 12 ust. 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września  2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru  zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady  m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61 poz. 641) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 19 października 2006 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania  i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,  burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. wprowadza się zmiany:

  1. w załączniku nr 5:
    1. odwołać Magdalenę Litwicką – pracownika samorządowego, ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Gryfinie, w związku ze złożoną rezygnacją  z członkostwa,
    2. powołać Krystiana Kosińskiego – pracownika samorządowego na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie;
  2. w załączniku nr 7:
    odwołać Lecha Sikorskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Gryfinie-  w związku ze złożoną rezygnacją. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 8 osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Gryfinie
Stanisław Fabian