Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych
oraz o sprostowaniu błędów

 

Na podstawie § 12 ust. 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września  2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady  m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61 poz. 641) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 19 października 2006 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania  i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów  i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. wprowadza się zmiany i dokonuje sprostowania błędów:

  1. w załączniku nr 1 zamiast wyrazów Stangret Piotr powinno być Sztangret Piotr,
  2. w załączniku nr 8 zamiast wyrazów Wilk - Makowska Anita powinno być Makowska – Wilk Anita,
  3. w załączniku nr 13 ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Wełtyniu odwołać Karola Jakubasa - w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 8 osób.
  4. w załączniku nr 14 zamiast wyrazów Karbońska Bogusława powinno być Karbowska Bogusława,
  5. w załączniku nr 17 ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Nowym Czarnowie odwołać Iwoną Węsierską – w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa. Po zmianie komisja pozostaje w składzie 8 osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, na stronie internetowej: www.bip.gryfino.pl

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Gryfinie
Stanisław Fabian