Kalendarz wyborczy

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 września 2006 r. (poz. 1149)

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej
1 2
do 23 września 2006 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 28 września 2006 r.
 •  powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do 13 października 2006 r.
do godz. 2400
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
do 18 października 2006 r.
do godz. 2400
 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
 • zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o zawarciu umowy w sprawie utworzenia grupy list kandydatów,
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do 20 października 2006 r. przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do 22 października 2006 r.
 • powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 28 października 2006 r. rozplakatowanie obwieszczeń:
 1. właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz informacje, jakie grupy list kandydatów zostały utworzone w jednostce samorządu terytorialnego
 2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych publicznej i publicznego radia w programach telewizji

do 29 października 2006 r.
 • sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy
10 listopada 2006 r.
o godz. 2400
 • zakończenie kampanii wyborczej
11 listopada 2006 r.
 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
12 listopada 2006 r.
godz. 600— 2000
 • głosowanie